Image

Informačná výchova (IV) v knižniciach

Tradičné poňatie IV spočívalo v spoznávaní knižnice, jej výpožičného poriadku, usporiadania jej fondu, orientáciu a vyhľadávanie v primárnych a sekundárnych informačných zdrojoch.

Novšie sa pod IV zaraďuje aj spoznávanie digitálnych zdrojov a elektronických informačných zdrojov, rozlíšenie dezinformácie, bezpečné používanie internetu, metodika samostatného štúdia, citovanie a plagiátorstvo.

V rámci IV sa zameriava hlavne na informačnú, mediálnu a digitálnu gramotnosť. Tieto tri pojmy sa však navzájom prekrývajú a doplňujú. Informačná gramotnosť zahrňuje znalosť vlastných informačných potrieb, schopnosť identifikovať, vyhľadať, ohodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, používať a predávať informácie, ktoré sa vzťahujú k určitému problému či téme.

Informačná gramotnosť zahrňuje znalosť vlastných informačných potrieb, schopnosť identifikovať, vyhľadať, ohodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, používať a predávať informácie, ktoré sa vzťahujú k určitému problému či téme. Byť informačne gramotný znamená získať znalosti a pochopenie:

 • informačných potrieb (kedy a prečo potrebujeme informácie),
 • dostupných informačných zdrojov (kde ich nájdeme),
 • spôsobov ako vyhľadávať informácie,
 • potreby hodnotiť výsledky vyhľadávania,
 • spôsobu práce s výsledkami a ich využitie (tvorba kľúčových slov, anotovanie, poznámkovanie, extrahovanie),
 • etiky a zodpovednosti pri používaní informácií (slovná, písomná, grafická prezentácia,
 • zverejnenie - chápanie a rešpektovanie ekonomických, právnych a kultúrnych problémov spojených s používaním informácií).

Mediálna gramotnosť je súhrn vedomostí, zručností a postojov týkajúcich sa tradičných i digitálnych médií, medzi ktoré patria:

 • znalosť mediálnej logiky (ako vznikajú správy, ako funguje mediálny priemysel),
 • analýza mediálnych produktov (správy, reklamy, príspevky na soc. sieťach apod.),
 • posúdenie relevantnosti a dôveryhodnosti nájdených informácií,
 • bezpečné pohybovanie sa na internete – predchádzať zneužitiu osobných údajov, bránenie sa kyberšikane apod.,
 • uvedomiť si úlohu médií v živote spoločnosti.

Pomôcky na stránke Slovenskej pedagogickej knižnice:

http://spgk.sk/?Informacna-vychova
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2015/Metodicke_opory_k_lekciam_informacneho_vzdelavania.pdf
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2021/Podujatia_na_podporu_a_rozvoj_citatelskej_gramotnosti_2021.pdf
http://www.spgk.sk/?podujatia-na-rozvoj-citatelskej-gramotnosti


Ďalšie stránky s publikáciami, návodmi (slovenské, české, maďarské):

https://www.kniznicatrnava.sk/storage/documents/zbor_gramotnost_publ.pdf

https://www.yumpu.com/xx/document/read/16013919/moznosti-a-strategie-rozvijania-predcitatelskej-gramotnosti-v-

https://www.kjm.cz/data/dokumenty/NSK/6b_Informacni_vzdelavani.pdf

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/PED_ig_Pedagogicke-pristupy.pdf

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/1734918/file/Inform%C3%A1ci%C3%B3%20-%20M%C3%A9dia(tudatoss%C3%A1g)%20-%20M%C5%B1velts%C3%A9g%20egyben_Internetre%20PDF.pdf

https://midas.uniba.sk/

https://medialnavychova.sk/

https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

https://www.researchgate.net/publication/330764880_A_sokarcu_informacios_muveltseg_nehany_uj_arca

https://www.researchgate.net/publication/329594386_A_kritikai_informacios_muveltseg_pedagogiai_utjai

https://digitalisgyermekvedelem.hu/itu-cop

https://www.saferinternet.hu/?fbclid=IwAR38u6ZRW4_HkaOYYenG_T0K-tmYAscyatJzaXs5Dx0Yao7lkzO3u4Xwtws

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár:
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/Egy%C3%BCtt+az+olvas%C3%B3v%C3%A1%20nevel%C3%A9s%C3%A9rt/9dba9039-ccd4-4907-a03a-e7f6f4b264bd?fbclid=IwAR2_6LYneHH7q0EWCYfeM31Fcry30njdSvibjMJVKDZuLTM-28FnzLLTysU

Programy z tejto publikácie: http://www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes


Materiál k informačnej výchove si môžete stiahnuť tu (formát docx).

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede