Image

Ochrana osobných údajov

Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje používateľov knižnica eviduje po predbežnom súhlase dotknutej osoby (používateľa knižnice alebo jeho zákonného zástupcu) v rozsahu ako to určuje zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. Osoby, ktoré odmietnu požadovaný súhlas, nie sú oprávnené stať sa používateľmi knižnice.

Knižnica spracováva len pre vnútorné potreby osobné údaje: titul, meno, dátum narodenia, adresu trvalého, resp. prechodného bydliska, číslo OP.

Knižnica využíva aj zmluvného sprostredkovateľa: SNK Martin - technologického sprostredkovateľa systému KIS3g. Osobné údaje sa z evidencie knižnice likvidujú 2 roky po skončení platnosti čitateľského preukazu. Po 3 rokoch sa z databázy vymažú aj čitatelia so skončením platnosti čitateľského preukazu s neuhradenými poplatkami.

Nepovinné kontaktné údaje: doručovacia adresa, e-mail, telefón...
Služobné údaje: číslo čitateľského preukazu, prehľad výpožičiek vrátane histórie, prehľad rezervácií, upomienok...
Ďalšie údaje: údaje o držbe preukazu ZŤP osoby

Kontakt na zodpovednú osobu: tel. č.: +421 48 414 67 59, e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Viac o právach pri ochrane osobných údajov si prečítate TU!
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede