Osobnosti mesiaca

Kalendár výročí osobností obsahuje súpis osobností Dunajskostredského okresu, ktorých život a tvorba sú úzko späté s mestami a obcami tohto regiónu. Skladá sa z dvoch častí. Prvú časť tvoria chronologicky zoradené a priebežne číslované záznamy o osobnostiach, druhou časťou je menný a geografický register s poradovými číslami jednotlivých záznamov. Heslá osobností obsahujú priezvisko a meno osobnosti, jej ďalšie mená a pseudonymy, dátum narodenia, miesto narodenia, úmrtia a výročia vzťahujúce sa k sumarizujúcemu dátumu. Stručná charakteristika každej osobnosti vyjadruje vzťah k mestám a obciam. Každý záznam je označený poradovým číslom.

Usporiadanie záznamov je chronologické podľa mesiacov kalendárneho roka, v rámci mesiaca podľa jednotlivých dní. V konkrétnom dátume sú viaceré osobnosti radené abecedne podľa priezviska osobnosti. Osobnosti, pri ktorých sme nemohli zistiť úplný dátum výročí, sú zaradení do časti Rok 2016.

Pri spracovávaní tohto súpisu boli použité kartotéky a databáza regionálnych osobností našej knižnice.

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu na rok 2016 je určený všetkým, ktorí majú záujem poznať regionálne osobnosti jubilujúce v r. 2016.

Zostavovateľka

 

Amade, Anton 

(1676 Gabčíkovo – 8. 4. 1737 Horný Bar)

340. výročie narodenia

Básnik

Barón z Vrakúňa, rytier Rádu zlatých ostrohov. Bol otcom Ladislava Amadea. Žil na Žitnom ostrove a básnil. Jeho básne našli v rukopise v Dolnom Kubíne. Zachoval sa len jeden zošit jeho básní, 8 náboženských nápevov a rozjímavé básne.

 

Aszád, Jehuda

(1796 Aszód, Maďarsko – 1866 Dunajská Streda)

220. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia

Rabín

Narodil sa v uhorskej obci Aszód. Študoval u hlavného rabína Markusa Benedikta v Mikulove. Ako rabín pôsobil v Senici, kde úspešne založil a viedol školu. Po smrti rabína Steina sa stal hlavným rabínom v Dunajskej Strede. V meste sa mu podarilo za pomerne krátky čas pozdvihnúť školu tunajšej židovskej náboženskej obce na svetovú úroveň. Pochovaný je v Dunajskej Strede.

 

Bitton-Jackson, Livia

Vlastným menom Friedmann, Elvira

(1931 Šamorín -,)

85. výročie narodenia

Historička, spisovateľka

Mala 13 rokov, keď ju spolu s rodinou odvliekli do Osvienčimu. Po oslobodení sa vrátili do rodného Šamorína. V r. 1949 spolu s matkou ilegálne utiekli z Československa a o dva roky neskôr emigrovali do USA na lodi plnej utečencov. V New Yorku (USA) získala univerzitné vzdelanie a stala sa odborníčkou na históriu a judaizmus. Odvtedy prednášala na mnohých univerzitách v USA i vo svete. Napísala mnoho odborných publikácií ako aj vlastné memoáre (Žila som tisíc rokov, 1997, Mosty nádeje, 2002, Ahoj Amerika, 2005, Zachrániť, čo zostalo, 2009). Mnohé z jej kníh získali prestížne ceny a boli preložené do viacerých jazykov. Žije v Izreali a pravidelne prednáša na domácej pôde, v USA aj v Anglicku na témy týkajúce sa Holokaustu, Izraelu na stredovýchode, či postaveniu žien v judaizme.

 

Brüll, Emil Alojz Ing. arch.

(1891 Dunajská Streda – 1. 9. 1944 Spišská Teplica)

125. výročie narodenia

Architekt

Študoval architektúru na vysokej škole technickej v Budapešti. Pôsobil v Bratislave ako projektant, prechodne aj ako podnikateľ. Projektoval obytné budovy v Bratislave a v Poprade, letisko v Poprade. Počas SNP ho nacisti zastrelili (spolu s manželkou).

 

Illés, František

(1711 Gabčíkovo - ?)

305. výročie narodenia

Právnik

Po štúdiach advokát kráľovského súdu v Budíne. Stýkal sa s členmi Spoločnosti slobody a rovnosti, zdržujúci tzv. uhorských jakubínov. V súvislosti s jej odhalením bol zatknutý a väznený. Kráľovský i odvolací súd ho oslobodil.

 

Ivancsics, József

(1741 Komárno - 19. 12. 1818 Horný Bar)

275. výročie narodenia

Farár rímskokatolícky

Teológiu študoval v Trnave. Od r. 1766 pôsobil v Hornom Bare, kde aj zomrel.

 

Mórocz, Csaba

(1976 Dunajská Streda -, )

40. výročie narodenia

Rezbár

Žije v Jahodnej. Pôvodným povolaním je maliar natierač. V súčasnosti pracuje ako strojár v Dunajskej Strede. S rezbárstvom sa zoznámil v ranom detstve. Obrat nastal v jeho živote, keď sa zoznámil s pastierom-rezbárom Antalom Aponyim, ktorý sa stal jeho vzorom. Spočiatku ho inšpirovali maďarské motívy, neskôr sa obrátil k moderným formám. S jeho prvými prácami sa verejnosť mohla oboznámiť v jeho rodisku. Jeho meno sa stalo známym vo viacerých oblastiach Slovenska, ale aj v zahraničí.

 

Steinherz, Jakob

(3. 11. 1853 Veľká Paka – 1921 Székesfehérvár, Maďarsko)

95. výročie úmrtia

Rabín

Po štúdiách v Budapešti v r. 1885 získava doktorát a v r. 1886 rabínsky titul. Ako rabín najprv pôsobil v Nagyatáde. Židovská náboženská obec v Székesfehérvári si ho v r. 1888 pozýva do duchovného vedenia svojej komunity, kde zastáva funkciu hlavného rabína. Tu sa o.i. pričinil aj o obnovu zaniknutej židovskej školy, ktorú otvoril v r. 1889 a v r. 1892 bola pre ňu postavená aj nová budova. Zomiera ako 68 ročný. Pochovaný je v Székesfehérvári.

 

 

Január

 

1. 1.

Egri, Árpád Ing.

(1.1.1941 Nové Zámky - )

Ekonóm

Maturoval na Gymnáziu v Senci. Diaľkové štúdium na Fakulte riadenia vnútorného obchodu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave ukončil v r. 1972. V r. 1962 - 1967 pôsobil ako ekonomický námestník na Okresnom národnom výbore v Galante. V r. 1967 - 1984 bol ekonomickým námestníkom Okresnej správy ciest v Galante. V r. 1984 - 1992 ekonomický námestník riaditeľa Okresného ústavu národného zdravia v Galante. V r. 1993 - 2010 riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej banky (neskôr Unicredit bank) za región Dunajská Streda. Od r. 2010 je na dôchodku. Býva v Šali. Je vášnivým poľovníkom. V r. 1995 - 2008 bol predsedom ekonomickej komisie Okresnej organizácie Poľovníckeho zväzu v Šali. Býva v Šali.

Vyznamenania:
2010 Za dlhoročnú úspešnú spoluprácu, oddanosť a výnimočný prínos pri rozvoji Unicredit banky

 

5. 1.

Macho, Ivan

(5. 1. 1926 Dunajská Streda – 4. 9. 1992 Bratislava)

90. výročie narodenia

Herec

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval odborný divadelný kurz v Bratislave. Od r. 1953 bol členom činohry Slovenského národného divadla. Od r. 1957 pôsobil v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.

 

6. 1.

Csaplár, Benedek

tiež Csaplár, Benedikt, pseud. G. Árpádfi, Füzesi, Márton Edelényi, A.G. Etelközy, J. Pusztaszeri, A.G. Magánlaki, D. Ürmös, Karcsanyéki

(6. 1. 1821 Dunajská Streda – 19. 8. 1906 Budapešť, Maďarsko)

195. výročie narodenia

Kultúrny historik, pedagóg, piarista

Študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch, v Bratislave, v Trnave. V r. 1836 vstúpil do piaristickej rehole v Prievidzi. V r. 1840 - 1841 študoval teológiu, históriu, klasické a moderné jazyky v Bistriti (Rumunsko), filozofiu na univerzite v Koložvári (Rumunsko), teológiu v Nitre, vo Svätom Jure vysvätený za kňaza. Od r. 1886 člen korešpondent Uhorskej akadémie vied. Učil na gymnáziu v Prievidzi, v Podolínci, v Nitre, vo Svätom Jure, v Koložvári (Rumunsko), Mosonmagyaróvári (Maďarsko), v Leviciach, Budíne (Maďarsko), riaditeľ gymnázia v Tate (Maďarsko). Od r. 1870 pôsobil v budapeštianskom kláštore. Venoval sa histórii, najmä literárnej a cirkevnej biografii, estetike, pedagogike, jazykom (ovládal dobre i slovenčinu). Autor vyše 20 knižných prác, desiatok  štúdií článkov v odbornej a náboženskej tlači. Jeho hlavné literárne dielo o M. Révaiovi zostalo nedokončené. Člen a funkcionár Uhorskej historickej spoločnosti, Spoločnosti sv. Štefana.                                                                          

 

9. 1.

Takács, János

(9. 1. 1966 Dunajská Streda - )

50. výročie narodenia

Animátor, grafik, ilustrátor

Základnú školu absolvoval v Horných Salibách. Od r. 1982 študoval na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Bratislave, kde zostal aj po ukončení štúdia. Autodidakticky študoval výrobu animovaných filmov. Ako asistent animátora sa zúčastnil na výrobe kinofilmov, televíznych seriálov a reklamných filmov .Od r. 1996 pôsobí aj ako ilustrátor. Od r. 1997 je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije a tvorí v Dunajskej Strede.

 

 

9. 1.

Takács, Péter

(9. 1. 1966 Dunajská Streda -)

50. výročie narodenia

Animátor, grafik

Základnú školu absolvoval v Horných Salibách. Strednú odbornú elektrotechnickú školu ukončil v Bratislave, kde zostal aj po ukončení štúdia. Ako autodidakta študoval animáciu. Ako asistent animátora sa zúčastnil na výrobe kinofilmov, televíznych seriálov a reklamných filmov. Od r. 1997 je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije v Berlíne. Pracuje ako Clean-up Superserviser v Štúdiu Thilo Graf von Rotkirch.

 

 

10. 1.

Mihalovič, Vincent doc., ThDr.

(8. 3. 1923 Šamorín – 10. 1. 1981 Modra)

35. výročie úmrtia

Teológ, pedagóg

Základnú školu navštevoval v Pezinku, gymnázium v Trnave a teológiu na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Bohosloveckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Kaplánoval v Nových Košariskách, Šuranoch, Jure pri Bratislave, správca fary v Litave, Šaštíne-Strážoch, Bratislave-Dúbravke, Dolnom Piale, Slovenskom Grobe a Modre, a zároveň bol odborným asistentom a neskôr docentom latinčiny a gréčtiny na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.  Pochovaný je v Pezinku. Autor učebných textov pre bohoslovecké fakulty, článkov do náboženských periodík.

 

 

14. 1.

Németh, Ica

tiež Németh Ilona, Škreko Ferencné

(12. 7. 1944 Veľké Dvorníky – 14. 1. 2011 Komárno)

5. výročie úmrtia

Herečka, riaditeľka, dramatička

Maturovala na maďarskom gymnáziu v Dunajskej Strede. Od r. 1960 členka Maďarského oblastného divadla.Študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  V r. 1967-1978 herečka v Maďarskom oblastnom divadle v Komárne. V r. 1978 -1983 dramaturgička maďarského vysielania Československého rádia v Bratislave. Od r. 1984 znovu členka MOD (neskôr Jókaiho divadlo). Od júla 1997 do januára 1998 poverená riaditeľka. Účinkovala v rozhlasových inscenáciách a v slovenských filmoch. 

Vyznamenania:
Cena za celoživotné dielo - Slovenský literárny fond
2007 - Hűség-díj – Magyar Játékszíni Társaság

 

 

19. 1.

Jarábik, Gabriella Mgr.

Rod. Trúchlyová Gabriella

(19. 1. 1951 Dubník -,)

65. výročie narodenia

Pedagogička, kultúrna pracovníčka, režisérka

Absolventka Vysokej školy pedagogickej v Győri (Maďarsko), a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V r. 1970-1974 bola učiteľkou na Materskej škole vo Vojke nad Dunajom. V r. 1974-1985 pôsobila ako riaditeľka a metodička na Materskej škole v Dunajskej Strede. V r. 1985-1990 inšpektorka pre materské školy na ONV v Dunajskej Strede, od r. 1991  podpredsedníčka pre kultúru a školstvo. V r. 1998-2002 bola generálnou riaditeľkou Sekcie Menšinových kultúr Ministerstva kultúry SR. Od r. 2002 je riaditeľkou a spoluzakladateľkou múzea pre maďarskú menšinu Slovenského národného múzea – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Je režisérkou detského divadelného súboru FÓKUSZ pri Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede, ktorý založila v r. 1970. Divadelný súbor je veľmi úspešný. Viackrát získali hlavnú cenu na Podunajskej jari a na Jókaiho dňoch v Komárne. Zúčastnili sa aj na medzinárodných festivaloch na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku, v Srbsku.

 

 

Végh, Daniel

(11. 5. 1916 Holiare – 20. 1. 2001 Veľký Meder)

15. výročie úmrtia

Reformovaný duchovný

V druhej svetovej vojne slúžil ako vojenský duchovný, potom nastúpil do zborovej služby v Radvani nad Dunajom. Nasledoval čičovský zbor, odkiaľ prestúpil do veľkomederského zboru. Do svojho úradu bol inštalovaný 16. januára 1949. Vo veľkomederskej matkocirkvi a jeho filii v Ižope slúžil 36 rokov. Pochovaný je vo Veľkom Mederi.

 

                                                                                                                

22. 1.

Baťán-Strattmann, Ladislav MUDr., blahoslavený

tiež Batthyány-Strattmann, László

(28. 10. 1870 Dunakiliti, Maďarsko – 22. 1. 1931 Viedeň, Rakúsko)

85. výročie úmrtia

Lekár

Študoval právo, astronómiu a chémiu, neskôr sa zapísal na medicínu. V Kittsee (Rakúsko) postavil nemocnicu, kde chudobných liečil zadarmo. Podobnú nemocnicu zriadil aj v Maďarsku v meste Körmend. Pôsobil aj v Hornom Bare. V Kittsee založil aj materskú školu. Pochovaný je v Gössingene (Rakúsko). V marci 2003 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za Blahoslaveného.

 

 

25. 1.

Szőcs, Vojtech ThDr.

(24. 5. 1912 Žiharec – 25. 1. 2001 Horný Bar)

25. výročie úmrtia

Farár

Slúžil ako kaplán v Milanovciach, bol profesorom náboženstva v Dunajskej Strede, v r. 1942-1965 farárom, neskôr obvodným dekanom v Hornom Bare. Od r. 1950 správca farnosti v Hurbanove. Od r. 1996 na dôchodku v Hornom Bare, kde je aj pochovaný. V r. 2005 mu postavili pamätný kríž.

 

 

27. 1.

Tölgyessy, Juraj, prof., Ing., DrSc., PhD

(27. 1. 1931 Dunajská Streda – 25. 12. 2014 Bratislava)

85. výročie narodenia

Chemik, vysokoškolský pedagóg

Študoval na CHTF SVŠT v Bratislave. V r. 1958 získal vedeckú hodnosť doktora chemických vied na Moskovskej štátnej univerzite Lomonosova (Rusko). V r. 1969 - 1972 bol prodekanom CHTF SVŠT. V r. 1966 - 1977 zakladateľa vedúci Katedry životného prostredia CHTF SVŠT. Od r. 1996 bol profesorom na Katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bol spoluzakladateľom (r. 1967) a vedúcim redaktorom medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Nuclear and Radioanalytical chemistry (Elsevier, Amsterdam). Ako expert Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu pôsobil v Albánsku, Mongolsku, Myanmare, Mexiku a Thajsku. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriaval na oblasť aplikovanej chémie.Za svoju prácu získal viaceré vyznamenania. V r. 1967 dostal Cenu Maďarskej akadémie vied, v r. 1975 Hevessyho medailu, v r. 1979 titul zaslúžilý vynálezca, v r. 1980 a v r. 1986 Cenu vydavateľstva Obzor, v r. 1981 Cenu vydavateľstva Alfa, v r. 1984 Cenu vydavateľstva Veda, v r. 2005 Pamätnú medailu Juraja Fándlyho, v r. 2006 sa stal čestným členom Slovenskej farmaceuitickej spoločnosti, v r. 2008 získal Bellušovu medailu Slovenskej Chemickej spoločnosti, v r. 2010 Weberovu cenu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. V r. 2010 získal Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda, v r. 2013 Čestné občianstvo TTSK.

 

 

Február

 

 

1. 2.

Szabó, Jolán

(1. 2. 1946 Ohrady -,)

70. výročie narodenia

Osvetárka

Metodička pre bábkové a divadelné súbory v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede, a vedúca speváckych skupín. Od r. 2004  pracuje v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede. Viedla bábkový súbor Szajobá, s ktorým získala najvyššie ocenenie v Budapešti (Maďarsko) v r. 1992 na 1. festivale bábkových divadiel Karpatskej kotliny ako najlepší zahraničný súbor. Je umeleckou vedúcou štyroch maďarských speváckych skupín na Žitnom ostrove: Spevokol Ohrady (založila v r. 1977), Spevokol Vrakúň (od r. 1998), Spevokol Padáň (od r. 1999) a v r. 2003 v Dunajskej Strede založila spevácku skupinu Tiszta Forrás (Čistý prameň). Je organizátorkou okresného festivalu speváckych skupín dôchodcov a každoročného vianočného stretnutia klientov sociálnych domovov v okrese Dunajská Streda.

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
FEBRUáR 2016
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01-02-2016
2
Dátum :  02-02-2016
3
Dátum :  03-02-2016
4
Dátum :  04-02-2016
6
Dátum :  06-02-2016
7
Dátum :  07-02-2016
9
Dátum :  09-02-2016
11
Dátum :  11-02-2016
12
Dátum :  12-02-2016
13
Dátum :  13-02-2016
14
Dátum :  14-02-2016
16
Dátum :  16-02-2016
18
Dátum :  18-02-2016
20
Dátum :  20-02-2016
21
Dátum :  21-02-2016
22
Dátum :  22-02-2016
23
Dátum :  23-02-2016
24
Dátum :  24-02-2016
25
Dátum :  25-02-2016
26
Dátum :  26-02-2016
27
Dátum :  27-02-2016
28
Dátum :  28-02-2016
29

Internetové služby

Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov internetové služby.  Služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice a je viazaná na členstvo v knižnici.

Medzin. identifikátor

ISIL - Danish Agency for Culture is Registration Authority for ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations

http://biblstandard.dk/isil

ISIL SK-7KACRA03915

Free business joomla templates