Osobnosti mesiaca

 

Marec

 

8. 3.

Ondrus, Pavel DrSc

(19. 5. 1919 Pitvaros, Madarsko – 8. 3. 1980 Bratislava)

35. výročie úmrtia

Univerzitný profesor, jazykovedec

Absolvent Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (1944, PhDr. 1952, DrSc., 1972, univ. prof. 1975). Potom stredoškolský profesor na gymnáziu v Piešťanoch (1944-1946), Bratislave, Dunajskej Strede (1948-1949), nakoniec vysokoškolský pedagóg na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1949-1980). Venoval sa slovanskej dialektológii a onomastike. Vyznamenaný striebornou medailou UK (1969) a medailou Univerzity M. Luthera v Halle (1973).

9. 3.

Bereck, József

(9. 3. 1945 Dolný Bar – 16. 1. 2013 Dunajská Streda)

70. výročie narodenia

Spisovateľ, publicista

Nižšie triedy základnej školy vychodil v rodisku, vyššie triedy navštevoval v Dunajskej Strede na Základnej škole na Komenského ulici. V r. 1960-1963 študoval na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. V r. 1966 pôsobil ako učiteľ v Dunajskej Strede, neskôr bol geodetom na Úrade geodézie a kartografie. Pracoval aj v Chemických závodoch Juraja Dimitrova v Bratislave. Od r. 1971 bol redaktorom okresných novín Csallóköz-Žitný ostrov. Od r. 1993 šéfredaktor, neskôr hlavný redaktor tamtiež. Na začiatku deväťdesiatich rokov redaktor časopisu Nap. Od r. 2010 na dôchodku.

Vyznamenania:

1974 Osobitná cena Slovenského literárneho fondu

1974 Osobitná cena Slovenského literárneho fondu

1998 Cena Imre Madácha

16. 3.

Čeřovský, Jozef

(16. 3. 1895 Náchod, Česko – 2. 10. 1963 Kvetoslavov)

120. výročie narodenia

Filmový pracovník, podnikateľ

Študoval na gymnáziu v Náchode (nedokončil). Sprvu pracoval v otcovej kamenárskej dielni, v r. 1920-1932 rotmajster československej armády v Bratislave, v r. 1932-1945 samostatný podnikateľ, v r. 1945-1952 tajomník Spolku majiteľov domov a domčekov v Bratislave, 1953-1962 pracovník Zväzarmu v Zlíne, v r. 1962-1963 žil na dôchodku v Kvetoslavove. V čs. armáde, kde pôsobil ako kultúrny referent sa zoznámil s kinematografiou. R. 1930 získal licenciu na požičiavanie filmov, od r. 1932 majiteľ prvej slovenskej filmovej požičovne Elite v Bratislave, ktorá ako jediná pripravovala do zahraničných filmov slovenské titulky. R. 1937-1938 vydával slovenskú verziu československého filmového žurnálu UFA Elite žurnál, od r. 1939 týždenník Nástup.

16. 3.

Juhász, Tibor

(16. 3. 1965 Bratislava -,)

50. výročie narodenia

Grafik, výtvarník

Do svojich 12 rokov žil v Šamoríne. V r. 1977 sa presťahoval do Južnej Ameriky. Výtvarníctvo, odbor grafika študoval vo Venezuele. Pracoval v reklamnej agentúre,

bol ilustrátorom detského časopisu a magazínov, vyučoval kreslenie, vyhral viac konkurzov na tvorbu log a plagátov. Pravidelne navštevoval Šamorín, a v r. 2004 sa vrátil domov. Pri príležitosti 600. výročia udelenia mestských práv navrhol logo a pamätnú tabuľu.

18. 3.

Kiss, László MUDr.

(18. 3. 1950 Šahy - ,)

65. výročie narodenia

Lekár, historik

Základnú školu navštěvoval v Plášťovciach. Maturoval na maďarskom gymnáziu

v Šahách. V r. 1969-1975 študoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 1975-1979 rezident na internom oddelení Nemocnice v Šahách, v. 1979-1990 obvodný lekár tamtiež, v r. 1990-1996 obvodný lekár v Čilizskej Radvani. Od r. 1996 praktický lekár tamtiež. Od r. 1985 sa zaoberá históriou lekárstva na Hornej zemi a Hontianskej župy. V r. 1998 získal titul PhD. Publikuje v odborných časopisoch, píše populárno-náučné články, monografie.

Vyznamenania

1987, 1993 Markusovszky-Díj

2000  Zsámboky Emlékérem

2002 Strieborná plaketa Slovenskej republiky

2006 Cena Aniána Jedlika

2010 Veszprémi-Emlékérem

24. 3.

Baranyai, Jozef Gejza

(pseud. Anyegin, Cyrano, Csallóközi József, Faun, Harpagon, Kamocsai Géza, Keszthelyi Géza, Trubadur, Tüske)

(6. 9. 1876 Komoča – 24. 3. 1955 Komoča)

60. výročie úmrtia

Novinár, spisovateľ

Základnú školu navštevoval v Nových Zámkoch, študoval na gymnáziu v Keszthelyi, právo v Budapešti. Doktor politických vied. R. 1900-1906 redigoval Magyar Lapértesítő v Budapešti, 1903-1913 Csallóközi Lapok v Dunajskej Strede, od r. 1907 knihovník Jókaiho spolku v Komárne, od r. 1911 pomocný redaktor, od r. 1914 riadny redaktor a majiteľ Komáromi Ujság, 1920 redaktor vedecko-literárnej revue Vagyunk v Komárne, hlavný redaktor týždenníka Komáromi Lapok, 1921 – 1926 hlavný redaktor týždenníka Barázda v Komárne, 1936 redaktor prílohy tohto týždenníka Magyar Tűzhely v Bratislave, 1939 – 1940 redaktor týždenníka Barázda, 1941–1942 redaktor učiteľského dvojtýždenníka Magyar Tanító tamže, do r. 1944 týždenníka Komáromi Lapok. Počas prvej ČSR spolupracovník bratislavských a pražských novín Magyar Újság.V r. 1918-1919 účastník iredentistického hnutia na južnom Slovensku, v r. 1919 odsúdený čs. súdmi, niekoľko mesiacov internovaný v Terezíne. Funkcionár a tlačový tajomník Maďarskej maloroľníckej strany na Slovensku. Autor próz a odbornej literatúry, hlavne so vzťahom ku Komárnu a Žitnému ostrovu (ťažba zlata, dejiny komárňanského divadla a tlače).

27. 3.

Csóka, Tibor MUDr.

(27. 3. 1970 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Lekár, onkológ

Základnú školu absolvoval v rodnom meste. Zmaturoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Královej. Od r. 1997 pôsobí v Nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede ako klinický onkológ. Okrem klasických metód v liečení rakoviny využíva aj holistickú liečbu.

Apríl

 

1. 4.

Bátky, Ladislav

(pseud. Poór Ferenc) 

(1. 2. 1919 Gabčíkovo – 1. 4. 1980 Bratislava)

35. výročie úmrtia

Publicista, redaktor

Vychodil ľudovú školu v Gabčíkove, potom meštiansku školu v Šamoríne. Pracoval ako dedinský kováč v Gabčíkove, účtovník v Šamoríne, externý redaktor Magyar Nap v Bratislave, redaktor Győri Hírlap v Győri, externý spolupracovník Magyar Nemzet v Budapešti.  Od r. 1940 bol vojakom maďarskej armády v Komárne, od r. 1944 na východnom fronte, 1944-46 v sovietskom zajatí v Borisove, kde redigoval maďarské nástenné noviny, 1946-50 hospodáril na rodinnom majetku. Bol redaktorom, 1952-62 zástupca šéfredaktora Új szó v Bratislave, 1953-55 šéfredaktor mesačníka Fáklya. Po okupácii južného Slovenska  bol perzekvovaný maďarskými úradmi.

Ocenenie:

1957 Za vynikajúcu prácu

2. 4.

Bartal, Juraj

(2. 4. 1785 Trávnik – 20. 9. 1865 Kráľovičove Kračany - Etreho Kračany)

230. výročie narodenia

Právny historik, verejný činiteľ, statkár

Študoval na gymnáziu v Bratislave a do r. 1801 v Trnave, právo a filozofiu na kráľovskej akadémii v Bratislave. V r. 1809 získal advokátsky diplom. R. 1830 riadny, r. 1853 čestný člen Uhorskej akadémie vied. Praktikant, zapisovateľ kráľovskej tabule, podnotár a archivár, 1817 notár, 1823 prvý podžupan Bratislavskej stolice, 1827 sudca sedmipanskej tabule, r. 1829 palatínskeho súdu, r. 1830 dvorský radca a referent Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie, r. 1848 vedúci oddelenia Ministerstva pri osobe panovníka, potom hospodáril na rodinnom majetku. Zaoberal sa históriou, osobitne dejinami uhorského verejného práva v stredoveku, prispieval do odborných časopisov, viacerými heslami z histórie a práva prispel do Egyetemes magyar encyklopédia. R. 1830 rytier Radu zlatého rúna, 1833 rytier Radu sv. Štefana.

Weisz, Michal
(21. 12. 1922 Dunajská Streda – 2. 4. 1990 Dunajská Streda)
Futbalista, funkcionár
Narodil sa v židovskej rodine obchodníka. V čase stredoškolských štúdií ho zastihla 2. svetová vojna. Obdobie fašizmu prežil na nútených prácach v Bánhide v Maďarsku. Keď sa dozvedel, že jeho súrodenci prežili Osvienčim, vrátil sa do Dunajskej Stredy. Najprv pracoval v potravinárskej výrobe, potom bol vedúcim hotela Dunaj (dnes Bonbón) v centre Žitného ostrova. Celý svoj život sa venoval aj športu, najskôr ako futbalista, neskôr ako funkcionár. V r. 1978 – 1989 bol výkonným prezidentom Telovýchovnej jednoty DAC Dunajská Streda.
Ocenenia:
1978 – Pohár mesta Dunajská Streda
1980  - Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj okresu Dunajská Streda
1984 – Pamätná medaila mesta Dunajská Streda
1984 – 1985 – Vyznamenanie za zásluhy o postup DAC do I. ligy
 1989 – Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy a športu

3. 4.
Presinszky, Lajos

(10. 12. 1939 Veľký Cetín – 3. 4. 2010 Šamorín)

5. výročie úmrtia

Zmaturoval v r. 1957 v Štúrove. Na Pedagogickej fakulte v Bratislave získal diplom pedagóga z odboru zemepis - dejepis. Bol učiteľom vo Veľkom Cetíne, neskôr v Lehniciach a v Rohovciach. Do r. 1990 bol riaditeľom večernej Marxisticko-leninskej univerzity v Dunajskej Strede. Na Okresnom národnom výbore bol vedúcim odboru kultúry. Po nežnej revolúcii pôsobil ako nočný strážnik. Od r. 1990 až do smrti pôsobil ako správca Vlastivedného domu v Šamoríne. Aktívny člen Mestskej organizácie Csemadoku v Šamoríne. Je autorom regionálnych monografií. Zakladajúci člen knižnice Bibliotheca Hungarica  a Vlastivedného domu v Šamoríne.

14. 4.

Bugár, Imrich

(14. 4. 1955 Ohrady -,)

60. výročie narodenia

Diskár

Základnú školu vychodil v Trhovej Hradskej, učňovskú školu absolvoval v Bratislave. V r. 1985-1990 vyštudoval pražskú Fakultu telesnej výchovy a športu. Najprv atlét DAC Dunajskej Stredy, v r. 1974 Interu Bratislava, od r. 1975 diskár Dukly Praha. Vybojoval striebornú medailu na olympijských hrách v Moskve (1980), na Majstrovstvách sveta 1983 v Helsinkách  získal zlatú medailu. Na Majstrovstvách Európy získal zlato v r. 1982 (Atény), a bronz v r. 1978 (Praha). Stal sa športovcom roka v Československu (1982). Trénoval olympijského víťaza v desaťboji, Roberta Změlíka. Po skončení kariéry (1995) pracuje v Dukle, kde zabezpečuje cesty českým armádnym športovcom. Je tiež manažérom diskárskeho memoriálu Ludvíka Daňka v Turnove. Žije v Prahe.

21. 4.

Medveďová, Gabriela

(21. 4. 1965 Dunajská Streda -,)

50. výročie narodenia

Výtvarníčka

Absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V štúdiu pokračovala na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Na konte má desiatky výstav v Európe, Spojených štátoch amerických a Ázii. Za svoju tvorbu získala viacero ocenení. Žije a tvorí vo Viedni, od roku 1998 je členkou Spoločnosti výtvarných umelcov Rakúska.

23. 4.

Náray, Juraj

(23. 4. 1645 Palócz, Maďarsko – 5. 12. 1699 Trnava)

370. výročie narodenia

Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár

Študoval na gymnáziu v Győri a v Trnave, filozofiu a teológiu na univerzite v Trnave, od 1666 na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme,  v 1668 vysvätený za kňaza. Kaplán egerského biskupa, 1647 farár vo Štvrtku na Ostrove, 1977 dekan, 1680 farár v Podunajských Biskupiciach, 1684 kanonik, 1685 prefekt Emericana, 1686 kapitulný dekan v Bratislave, 1690 ostrihomský kanonik a turniansky archidiakon, 1691 zvolenský archidiakon v Trnave. Jeden z najvýznamnejších katolíckych skladateľov duchovných piesní v 17. storočí. Napísal a zhudobnil stovky duchovných piesní, časť z nich zaradil do zbierky Lyra coelestis. Viaceré jeho náboženské práce zostali v rukopise.

28. 4.

Bognár, Štefan PhDr., ThDR

(16. 12. 1842 Trhové Mýto – 28. 4. 1910 Oradea , Rumunsko)

115. výročie úmrtia

Univerzitný profesor, teológ

Filozofiu a teológiu študoval na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme. V r. 1869-1874 bol študijným dozorcom na viedenskom Pazmaneu, v r. 1874 profesorom teológie v Ostrihome, v r. 1879 na univerzite v Budapešti, v r. 1897 oradejský kanonik, od r. 1898 titulný opát. Štúdiami a článkami prispieval do náboženských časopisov, tlačou vyšli jeho príležitostné dejiny, vydal Dialecticu P. Pázmánya. V r. 1896-97 rektor budapeštianskej univerzity, v r. 1892 pápežský komorník

 

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
MAREC 2015
pon uto str štv pia sob ned

Internet zadarmo

Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov nové služby. V rámci národného projektu "Internetizácia knižníc" sa naskytuje pre širokú verejnosť možnosť bezplatného prístupu k internetu cez osem nových PC. Nová služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice.

Free business joomla templates