O nás

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou knižnicou, plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta i regiónu.

Jej súčasná odborná a výchovná práca vychádza z úloh a činností knižníc, ktoré v našom meste pôsobili už aj pred oboma svetovými vojnami. Boli to knižnice: Spolku katolíckej mládeže a knižnice škôl mesta bohaté na krásnu aj populárno-náučnú literatúru. Počas vojny sa veľká časť týchto kníh zničila a stratila, ale po roku 1946 obecná rada obnovila zničenú knižnicu s cieľom pomôcť v šírení oddychovej kultúry medzi obyvateľstvom. Táto knižnica mala len jedného odborného pracovníka, dnes zamestnáva knižnica 12 odborne vzdelaných knihovníkov.

Vlastná odborná knihovnícka činnosť sa začala až v päťdesiatych rokoch, kedy už mala vypracovaný organizačný a výpožičný poriadok, založený prírastkový zoznam a knihy sa aj katalogizovali. V priebehu rokov sa knižnica viackrát sťahovala a hľadalo sa čo najvhodnejšie a dôstojné umiestnenie pre „stánok kultúry“.

V roku 1977 sa knižnica presťahovala na súčasné miesto do novopostavenej budovy mestského kultúrneho domu. Kým v predchádzajúcich umiestneniach mala knižnica len jednu kanceláriu a dve dosť malé miestnosti na voľné uloženie a požičiavanie kníh, v kultúrnom dome už každý pracovný úsek má vlastné miestnosti a kancelárie. V roku 1977 sa nám zdalo, že tieto miestnosti nikdy nezaplníme knihami (vtedy sme mali okolo 50.000 zväzkov kníh), dnes sú už tieto priestory úzke. Knižničný fond sa zdvojnásobil (102.000 zv.) a nemáme miestnosť na príručnú knižnicu, na študovanie odborných lexikonov a slovníkov, nemáme miestnosť kde by sa mohli organizovať rôzne akcie a podujatia pre našich čitateľov.

Náš kraj a okres je typycká nielen svojou dvojjazyčnosťou, ale i svojim poľnohospodárskym rázom. Donedávna sa Žitný ostrov nazýval aj „obilnicou Slovenska“. Svojim nížinatým rázom vytvára dodnes dobré podmienky na pestovanie nielen obilia ale i rôznej potravinárskej zeleniny a sadovníctva. Tento charakter krajiny využili naši ústrední metodici zo Slovenskej národnej knižnice v Martine v roku 1984 na založenie a vytvorenie KOPIS-u (Kooperačné poľnohospodárske informačné stredisko). Knižný fond KOPIS-u bolo súčasťou fondu okresnej knižnice. Jej úlohou bolo predovšetkým pomáhať odborníkom v poľnohospodárstve a najmä vedúcim pracovníkom vtedajších štátnych majetkov a JRD. Práve preto činnosť tohoto oddelenia malo nielen odbornú ale žiaľ i stranícku sledovanosť.

Napriek tomu sa tu nazhromaždilo veľa užitočných kníh z jednotlivých odvetví poľnohospodárstva ako napr.: z rastlinnej výroby, z pestovania kukurice, z mechanizácie poľnohospodárstva, z pestovania rôznych záhradných plodín, z pestovania okrasných kvetov a kríkov, z odborného pestovania ovocných drevín, z plánovania sadov a záhrad, zo živočíšnej výroby najmä chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, drobných domácich zvierat a hydiny. Kvalitné boli i odborné knihy z veterinárstva, ktoré dodnes sú aktívne využívané. Toto špecializované oddelenie malo toho času štyroch odborných pracovníkov. Dve knihovníčky, jednu prekladateľku z ruského a anglického jazyka a jedného odborného pracovníka na udržiavanie stykov s vedúcimi pracovníkmi poľnohospodárskych závodov. Špecializované oddelenie pripravovalo i rôzne podujatia najmä tzv. „Dni informácií“, v rámci ktorého sa konali rôzne semináre na odborné témy, pripravovali referáty a koreferáty, výstavy a ponuky kníh k určeným témam. Na tieto semináre sa prizívali i odborníci zo zahraničia napr. z MR Gödöllő, atď.

Oddelenie bolo nielen kvalitne doplňované knihami a publikáciami, ale bolo i kvalitne zariadené účelovým knižničným nábytkom. Pracovalo a umiestnenie malo v podnájme v priestoroch Okresnej poľnohospodárskej správy. Po roku 1989 aj tu nastali zmeny. Zariadenie i fond bolo potrebné zlúčiť s materskou knižnicou. Veľa duplicít a prebytočných kníh sa vyradilo a presunulo do menších obecných knižníc. Základná a najdôležitejšia časť fondu prešla do fondu okresnej knižnice. Tento fond je dodnes často využívaný najmä vysokoškolskými študentmi, ale i maloroľníkmi, ktorí žijú v našom okrese.

Slovenská národná knižnica v Martine, zastúpená Národným bibliografickým ústavom a Databázovým centrom uzatvorila na základe Štatútu Kooperačného združenia Článková databáza Slovenskej národnej bibliografie so Žitnoostrovskou knižnicou v Dunajskej Strede dvojstrannú dohodu o vzájomnej spolupráci.

Predmetom dvojstrannej dohody je vzájomná spolupráca zúčastnených inštitúcií na budovaní Článkovej bázy dát Slovenskej národnej bibliografie prostredníctvom bibliografického spracovania článkov a vzájomnej výmeny bibliografických záznamov z danej oblasti. Žitnoostrovská knižnica sa zaviazala, že na základe tejto dohody bude do článkovej dát SNB zasielať bibliografické záznamy v aktuálnej periodicite a v stanovenom technologickom režime s repešktovaním všeobecne platných noriem a štandardov.

Bibliografia Hungarica ponúka spoľahlivé informácie a zázanamy o duchovnej činnosti vykonávanej maďarskými činiteľmi žijúcimi a pôsobiacimi na Slovensku, ako i o ich písomnej činnosti, ktorú vytvorili. Zároveň ponúka informácie o tých Maďaroch, roztrúsených vo svete, ktorí vyvíjali činnosť a dosiahli úspech v literárnej vedeckej, umeleckej sfére alebo na poli politickom, cirkevnom a kultúrnom. Systematicky spracované záznamy sú ukladané na počítačové médium, a počítačové výstupy sú zasielané cez internet mesačne do SNK Martin na redakčné dopracovanie. Od roku 1991 do konca roka 2004 sa spracovalo vyše 30.000 takýchto záznamov.

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede je univerzálnou knižnicou. Poskytuje knižničné, bibliografické a informačné služby fyzickým osobám. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecnej dostupnosti publikovaných dokumentov v súlade s Ústavou SR a Listinou základných občianskych práv a slobôd. Vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov upravuje Knižničný a výpožičný poriadok ŽK v Dunajskej Strede.

Poslaním a úlohou knižníc nie je len zhromažďovanie a odborné spracovanie publikácií a iných dokumentov a ich adresné rozširovanie - požičiavanie, ale aj poskytovanie adresných informácií. Dôležitú úlohu má knižnica i v mimoškolskom vzdelávaní aj prostredníctvom organizovania kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Spoločenské podujatia a kultúrno-výchovné akcie pripravované pre deti i dospelých vo veľkej miere pomáhajú pri zviditeľňovaní a propagácii činnosti knižnice.

Pokladáme za svoju dôležitú úlohu tieto podujatia pripraviť čo najkvalitnejšie a odbornejšie s prihliadaním na všetky okolnosti, technické podmienky a ciele podujatia. Aby sme dosiahli svoj cieľ pomôcť mládeži v mimoškolskom vzdelávaní, v užitočnom a rozumnom využití voľného času, v zábave a relaxe, oslovujeme a využívame spoluprácu miestnych škôl a spoločenských organizácií. Pri niektorých podujatiach nadväzujeme kontakty a spolupracujeme i so zahraničnými knižnicami napr.: z Maďarska s Mestskou knižnicou Pécs alebo so župnou knižnicou v Győri. Úspešná bola spolupráca s viacerými knižnicami Maďarska aj Slovenska pri inštalovaní putovnej výstavy „Preslávili nás“, kde knižnice predstavili významné osobnosti svojho regiónu, alebo putovná výstava „Listy z knihy života Csokonaiho ..“, ktorá do Dunajskej Stredy prišla z Debrecínu.

Veľmi sme sa tešili, keď nás Mestská knižnica Pécs vyzvala na spoluprácu pri organizovaní výtvarnej súťaže detí a následne kvízu s tematikou a názvom „Európska únia očami detí“. Najlepšie kresby detí boli súčasťou putovnej výstavy a boli vystavované aj v Maďarsku a v Bulharsku.

Od roku 2004 sa už tradične zapájame do organizácie celovečerného programu „Noc s Andersenom“, ktorá prebieha na počesť medzinárodného dňa detskej knihy a zároveň i výročia dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Deti tráviace skoro celú noc v knižnici, sa tešia nielen čítaniu rozprávok ale i ich dramatizácii, stretnutiu so zaujímavými osobami mesta a regiónu, a pod.

Zaujímavé podujatia organizujeme aj pre dospelých v spolupráci najmä s oblastným výborom Csemadoku, s kultúrnym domom, CVČ atď. Zavítali k nám napr.: Július Satinský, Ladislav Ťažký, Peter Holka, Václav Šúplata, Faludy György, Czine Mihály, Kányádi Sándor, Jókai Anna a mnohí ďalší významní spisovatelia slovenskí aj maďarskí.

Práca s knihou, rozširovanie kultúry a myšlienok ukrytých v knihách je veľmi rôznorodá a pestrá. Mohli by sme vyratúvať nespočetné množstvo rozprávkových dopoludní pre menšie deti, súťaže a kvízy, krížovky a hlavolami, literárne besedy o knihách, predčítania a stretnutia nielen so spisovateľmi ale i ilustrátormi kníh, s redaktormi rôznych novín, putovné výstavy kresieb, výstavy kníh, literárne posedenia pre dôchodcov, atď.

Všetky tieto úlohy a práca vyžaduje od knihovníkov nielen odbornosť, ale i zaujatosť a oduševnenosť pre činnosť, ktorá sa nedá vyčísliť v korunách, ale prináša spokojnosť a radosť, keď vieme nimi privábiť deti i dospelých do knižnice a môžeme im podať knihu, ktorá poučí i zabaví.

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

Facebook

facebook

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

Internetové služby

Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov internetové služby.  Služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice a je viazaná na členstvo v knižnici.

Medzin. identifikátor

ISIL - Danish Agency for Culture is Registration Authority for ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations

http://biblstandard.dk/isil

ISIL SK-7KACRA03915

Free business joomla templates